Trainingen
De trainingen van Tranco Training & Coaching worden, na een uitgebreid overleg, op maat
samengesteld voor de klant. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Annelies de Waal- Spitz
Vestigingsadres: Karbeel 18 5421 BR Gemert
Telefoonnummer: 06 – 33646887, tijdens kantooruren
E-mailadres: info@tranco.nl
KvK-nummer: 72350571
BTW-identificatienummer: NL001413962B39

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tranco en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tranco en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website, door hiernaar te verwijzen in de offerte.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Tranco zal in de offerte verwijzen naar de algemene voorwaarden zodat deze voor de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen. Hierin staat het volgende vermeld:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer en contactgegevens, waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 5 – Herroepingsrecht

De trainer heeft een inspanningsverplichting jegens de klant, nooit een resultaatverplichting.

Bij een onverhoopte annulering voor een training gelden de volgende voorwaarden:
1. Bij annulering na ondertekende offerte tot vier weken voor de training zijn de annuleringskosten 50% van de gehele factuur.
2. Bij annulering na ondertekende offerte tot twee weken voor de training zijn de annuleringskosten 100% van de gehele factuur.

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod (offerte) vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden trainingen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in de offerte vermelde prijzen van training worden exclusief en inclusief btw vermeld.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en garantie

Tranco staat er voor in dat de trainingen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8 – Betaling

De facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan door overmaking op een door de trainer aan te geven bankrekening.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. De voorkeur gaat ernaar uit om direct een irritatie of ongenoegen uit te spreken zodat naar een oplossing kan worden gekeken.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tranco (info@tranco.nl).
 3. Na kennisname en bespreking van de klacht zal zo goed mogelijk uitvoering worden gegeven aan de gekozen oplossingsrichting.
 4. Bij Tranco ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tranco binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 11 – Privacyverklaring

Alle gegevens over de klant worden vertrouwelijk behandeld. 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door de klant aan mij verstrekte persoonsgegevens en is opgesteld volgens de AVG wetgeving.
Tranco respecteert uw privacy rechten en zal ervoor zorgdragen dat de in de AVG aan u toegekende rechten kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen met Tranco.