Aanmelden / Algemene Voorwaarden / Geheimhouding/ Privacyverklaring/ Klachtenprocedure (per juli 2018)

Coaching:

Aanmelden

Wanneer wordt besloten een coachingstraject te starten, wordt een aanmeldformulier gemaild dat u zo volledig mogelijk invult en terugstuurt (of meeneemt naar de eerste afspraak). Hierop volgt een intake,- kennismakingsgesprek waarin wordt besproken of de coaching bij u past. Door het invullen en beschikbaar stellen van het aanmeldformulier geeft u aan akkoord te gaan met de coaching en start het coachingstraject zoals met u wordt afgesproken. Tevens geeft u d.m.v. het ingevulde formulier aan dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden en privacyverklaring zoals vermeld op deze website.

Algemene voorwaarden coaching

De coach heeft een inspanningsverplichting jegens de klant, nooit een resultaatverplichting.

Bij verhindering tijdens een coachingstraject dient de klant de coach hiervan minimaal 24 uur van te voren op de hoogte te stellen. Bij verhindering van de coach behoud Tranco het recht desbetreffende activiteit te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. 
Na wegblijven van de klant bij een afspraak, zonder bericht van verhindering, heeft de coach het recht deze afspraak in rekening te brengen.

Na een training of workshop ontvangt u een factuur via de e-mail. De facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door overmaking op een door de trainer aan te geven bankrekening.

Bij een coachingstraject wordt halverwege het traject een factuur geschreven. De facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door overmaking op een door de coach aan te geven bankrekening.

De duur van het coachingstraject zoals vastgelegd in het aanmeldformulier, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst wordt geen geld retour gegeven aan de klant.

Geheimhouding/ Privacyverklaring
Alle gegevens over de klant worden vertrouwelijk behandeld.  
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door de klant aan mij verstrekte persoonsgegevens en is opgesteld volgens de AVG wetgeving.

Gegevens via e-mail of contactformulier:

De persoonsgegevens uit het contactformulier of via de e-mail worden gebruikt om met u in contact te treden (contactgegevens) en met u te communiceren m.b.t. uw vraag/contactverzoek. Tranco gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden. Indien er uit dit eerste contact geen dienstverlening tot stand komt, zal Tranco de contactgegevens binnen 6 maanden na ontvangst verwijderen.

Gegevens m.b.t. uw hulpvraag voor coaching en intake-/aanmeldformulier:

Indien u besluit te starten met een coachingstraject, ontvangt u een intake- of aanmeldformulier. Dit formulier kunt u naar eigen inzicht invullen. Het formulier bevat algemene persoonlijke gegevens en specifieke informatie over uw coachvraag.  Deze gegevens worden uitsluitend door Tranco ingezien en zullen zonder uw schriftelijke toestemming niet met derden worden gedeeld. Het intake-/aanmeldformulier t.b.v. het te volgen coachingstraject wordt door u ondertekend, waarbij u tevens aangeeft dat u akkoord bent met deze privacyverklaring en met de algemene voorwaarden, vermeld op de website: www.tranco.nl. Het intake-/ aanmeldformulier wordt bewaard in een beveiligd dossier.

Digitaal- en papieren dossier:

Alle gegevens van u worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Digitale informatie wordt opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde map. Gegevens die op papier zijn vastgelegd, zoals door mij gemaakte aantekeningen en oefeningen, worden bewaard in een dossiermap, in de kast van een afgesloten ruimte.

Delen van gegevens en bewaartermijn:

Zonder uw toestemming deelt Tranco uw gegevens niet met derden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. De belastingdienst eist dat de financiële gegevens (facturen) zeven jaar bewaard dienen te worden. Persoonsgegevens m.b.t. het coachingstraject worden binnen twee jaar na beëindigen van het traject verwijderd of vernietigd.

Uw rechten: 

Tranco respecteert uw privacy rechten en zal ervoor zorgdragen dat de in de AVG aan u toegekende rechten kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact met Tranco opnemen.

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over de verrichtte werkzaamheden dient u dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken via info@tranco.nl. Na kennisname en bespreking van de klacht zal zo goed mogelijk uitvoering worden gegeven aan de gekozen oplossingsrichting. 
De voorkeur gaat ernaar uit om direct een irritatie of ongenoegen uit te spreken zodat naar een oplossing kan worden gekeken.

Training/ workshop: 

Aanmelden

Wanneer wordt besloten een training of workshop te volgen, wordt n.a.v. een telefonisch overleg een offerte opgesteld. Bij de aanvraag van een training wordt telefonisch een indicatie gemaakt van de inhoud van de training. Vervolgens wordt een offerte opgesteld waarin alle afspraken worden vastgelegd. Deze ontvangt u via de e-mail. Zodra u akkoord gaat met de offerte zal een factuur worden opgesteld. Tevens geeft u d.m.v. de ondertekende factuur aan dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden en privacyverklaring zoals vermeld op de website (www.tranco.nl).  

Algemene voorwaarden

De trainer heeft een inspanningsverplichting jegens de klant, nooit een resultaatverplichting.

Bij verhindering voor een training of workshop gelden de volgende annuleringskosten: 
1. Bij annulering na aanmelding tot vier weken voor de training/ workshop zijn de annuleringskosten 50%. 
2. Bij annulering na aanmelding tot twee weken voor de training of workshop zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor het niet verschijnen op een training of workshop.

De facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door overmaking op een door de trainer aan te geven bankrekening. Bij een training of workshop dient het totaalbedrag vóór aanvang te zijn bijgeschreven op de rekening van de trainer.

Geheimhouding/ Privacyverklaring
Alle gegevens over de klant worden vertrouwelijk behandeld.  
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door de klant aan mij verstrekte persoonsgegevens en is opgesteld volgens de AVG wetgeving.

Gegevens via e-mail of contactformulier:

De persoonsgegevens uit het contactformulier of via de e-mail worden gebruikt om met u in contact te treden (contactgegevens) en met u te communiceren m.b.t. uw vraag/contactverzoek. Tranco gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden. Indien er uit dit eerste contact geen dienstverlening tot stand komt, zal Tranco de contactgegevens binnen 6 maanden na ontvangst verwijderen.

Gegevens m.b.t. uw hulpvraag voor coaching en intake-/aanmeldformulier:

Indien u besluit  een training of workshop aan te vragen, ontvangt u een offerte. De offerte bevat algemene persoonlijke gegevens en specifieke informatie over de training of workshop.  Deze gegevens worden uitsluitend door de medewerker(s) van Tranco worden ingezien en zullen zonder uw schriftelijke toestemming niet met derden worden gedeeld. De factuur t.b.v. de te volgen training of workshop wordt door u ondertekend, waarbij u tevens aangeeft dat u akkoord bent met deze privacyverklaring en met de algemene voorwaarden, vermeld op de website: www.tranco.nl. De ondertekende offerte wordt bewaard in een beveiligd dossier.

Digitaal- en papieren dossier:

Alle gegevens van u worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Digitale informatie wordt opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde map. Gegevens die op papier zijn vastgelegd, zoals door mij gemaakte aantekeningen, worden bewaard in een dossiermap, in de kast van een afgesloten ruimte.

Delen van gegevens en bewaartermijn:

Zonder uw toestemming deelt Tranco uw gegevens niet met derden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. De belastingdienst eist dat de financiële gegevens (facturen) zeven jaar bewaard dienen te worden. Persoonsgegevens m.b.t. de training of workshop worden binnen twee jaar na beëindigen van de training verwijderd of vernietigd.

Uw rechten: 

Tranco respecteert uw privacy rechten en zal ervoor zorgdragen dat de in de AVG aan u toegekende rechten kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact met Tranco opnemen.

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over de verrichtte werkzaamheden dient u dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken via info@tranco.nl. Na kennisname en bespreking van de klacht zal zo goed mogelijk uitvoering worden gegeven aan de gekozen oplossingsrichting. 

De voorkeur gaat ernaar uit om direct een irritatie of ongenoegen uit te spreken zodat naar een oplossing kan worden gekeken.